Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chủ nghĩa Mác Lênin là một trong những chủ nghĩa quan trọng của nhân loại. Chủ nghĩa Mác Lênin cùng với Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho các hành động của Đảng.

Hôm nay hãy cùng Bảng xếp hạng tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì và những nội dung cốt lõi của Chủ nghĩa Mác – Lênin thông qua bài viết dưới đây nhé!

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì

Chủ nghĩa Mác - Lênin là gì
Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì

Chủ nghĩa Marx–Lenin hay chủ nghĩa Marx–Engels–Lenin là thuật ngữ chính trị để chỉ học thuyết do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin tăng trưởng kế thừa, được cho là ý thức hệ chính thức của Liên Xô từ giữa thập niên 1920. Thuật ngữ chính trị này được Iosif Vissarionovich Stalin định nghĩa là “học thuyết do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin phát triển trong những mối quan hệ tranh đấu giai cấp giữa thời đại Chủ nghĩa đế quốc và các cuộc cách mạng của giai cấp vô sản“.

Khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin là bộ máy quan điểm và học thuyết do C.Mác, Ph. Ẳngghen sáng lập từ những năm giữa thế kỷ XIX và được V.I.Lênin bổ sung, phát triển hoàn thiện trong điều kiện mới của lịch sử thế giới đầu thế kỷ XX.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống lý luận thống nhất được cấu thành từ ba bộ phận lý luận căn bản là triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị học Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học; là hệ thống lý luận khoa học thống nhất về mục tiêu, con đường, biện pháp, lực lượng thực hiện sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, giải phóng con ngườixây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Triết học Mác – Lêninbao gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; có vai trò trang bị cho con người thế giới quan khoa học và công thức luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo toàn cầu.

Kinh tế chính trị học Mác – Lênin là khoa học nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chỉ rõ thực chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa; những quy luật kinh tế trọng điểm hình thànhtăng trưởng và đưa chủ nghĩa tư bản tới chỗ diệt vong; những quy luật phát triển của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu những quy luật chuyển biến từ xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội xã hội chủ nghĩa và phương hướng tạo ra xã hội mới. Nó chứng minh rằng việc xã hội hoá lao động trong chủ nghĩa tư bản đã tạo ra cơ sở vật chất trọng điểm cho sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội; động lực trí tuệ và tinh thần của sự chuyển biến đó là chủ nghĩa Mác – Lênin; lực lượng xã hội thực hiện sự chuyển biến đó là giai cấp vô sản và nhân dân lao động.

Những nội dung cốt lõi của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là bộ máy khái niệm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ănghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là toàn cầu quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng Nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng chúng ta. Chủ nghĩa Mác – Lênin gồm có ba bộ phận cấu thành là: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Triết học Mác – Lênin

Triết học Mác – Lênin là khoa học khái quát những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; mang lại cho chúng ta toàn cầu quan và công thức luận đúng đắn, khoa học để nhận thức và cải tạo toàn cầu. Triết học Mác – Lênin với ba thông tin cơ bản là: Chủ nghĩa duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Kinh tế chính trị Mác-Lênin là khoa học nghiên cứu quan hệ giữa chúng ta với chúng ta trong quá trình sản xuất của cải vật chất của xã hội. Nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chỉ rõ bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa; những quy luật kinh tế trọng điểm khởi tạophát triển và đưa chủ nghĩa tư bản tới chỗ diệt vong. Nghiên cứu những quy luật tăng trưởng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng một xã hội vẫn chưa có áp bức, bất công, vì tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn thể. Kinh tế chính trị học Mác- Lênin gồm 2 thông tin chủ yếu: (1)Lý luận về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; (2)Dự báo về một số dấu hiệu của nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa.

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Thông tin căn bản của chủ nghĩa xã hội khoa học là nghiên cứu: sứ mệnh lịch sử của giai nhân cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trịxã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

Bản chất của cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin

– Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống lý luận khoa học

Trong chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng gắn bó và thống nhất với nhau. sự cộng hưởng đó làm cho chủ nghĩa duy vật trở nên triệt để và phép biện chứng trở thành lý luận khoa học.

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một thành tựu vĩ đại của triết học mácxít. trong số đó chỉ rõ sự chuyển biến giữa các mô hình kinh tế – xã hội là công đoạn lịch sử tự nhiên, tuy nhiên nó không diễn ra tự động mà trải qua công đoạn đấu tranh giai cấp gay go, quyết liệt.

Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với phẩm chất và trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện sự vận động khách quan của phương thức sản xuất. đấy là cơ sở để khẳng định sự thay thế tất yếu của chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội.

Học thuyết Mác về thành quả thặng dư vẽ ra bản chất bóc lột của giai cấp tư sản; chỉ ra quy luật vận động kinh tế của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản chỉ rõ giai cấp công nhân là người lãnh đạo cuộc tranh đấu cách mạng xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và chúng ta.

– Sự thống nhất hữu cơ giữa toàn cầu quan và phương pháp luận khoa học

Các quy luật, nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin vừa có ý nghĩa thế giới quan, vừa có hàm ý công thức luận.

Thế giới quan duy vật biện chứng giúp con người hiểu rõ bản chất của thế giới là vật chất. thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy con người vận động theo quy luật khách quan. con người thông qua công việc thực tiễn có thể nhận thức, trình bày, cải tạo và kiểm soát thế giới.

Công thức luận của chủ nghĩa Mác – Lênin giúp chúng ta xem xét sự vật, hiện tượng một cách khách quan biện chứng biện chứng, đo đạt cụ thể một tình hình cụ thể trong các mối quan hệ với toàn thể, với tự nhiên, xã hội, tư duy.

Sự thống nhất giữa toàn cầu quan và phương pháp luận đã đưa chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành hệ thống lý luận mang tính khoa học sâu sắc và tinh thần cách mạng triệt để.

– Là học thuyết nêu lên kết quả trước mắt giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người với con đường, lực lượng, phương thức đạt mục tiêu đó một cách bài bản

Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ quần chúng nhân dân là chủ nhân của xã hội, là người sáng tạo ra lịch sử. Điều đấy mang lại cho chúng ta nói chung, giai cấp công nhân, nhân dân lao động những công cụ nhận thức và cải tạo thế giới.

Ra đời trong thực tiễn tranh đấu của phong trào công nhân, chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định mối liên hệ hữu cơ, biện chứng giữa lý luận cách mạng và thực tiễn cách mạng. Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ tư tưởng, là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp vô sản trong cuộc tranh đấu giải phóng giai cấp, giải phóng toàn xã hội và giải phóng con người.

Chủ nghĩa Mác- Lênin không những trình bày mà còn vẽ ra con đường, những phương tiện cải tạo toàn cầu. “Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có khả năng bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; tuy nhiên lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng”[1].

– Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, luôn luôn tự đổi mới, phát triển

Chủ nghĩa Mác – Lênin là một học thuyết mở, không hẳn là các nguyên lý giáo điều, bất biến mà được vận dụng, bổ sung cùng quá trình phát triển của tri thức nhân loại và phong trào cách mạng thế giới. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác- Lênin đã khẳng định học thuyết của các ông không hẳn là cái đã xong xuôi hẳn mà cần bổ sung, phát triển. Trong Lời tựa các lần xuất bản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và trong lúc công việc, các C.Mác, Ph. Ẳngghen cũng đã Điều chỉnh một vài luận điểm của bản thân.

Vận dụng, bổ sung và tăng trưởng chủ nghĩa Mác- Lênin trong từng lĩnh vực cụ thể, trong thực tiễn cách mạng từng nước là đòi hỏi khách quan, là trách nhiệm của những người cách mạng chân chính.

tất cả học thuyết Mác – Lênin có giá trị bền vững, xét trong tinh thần biện chứng, nhân đạo và bộ máy tư tưởng cốt lõi của nó. đấy là những kết tinh trí tuệ của nhân loại trong quá khứ, ngày càng tăng trưởng và cải thiện.

Tổng kết

Bài viết trên bangxephang.com đã cung cấp cho bạn các kiến thức đầy đủ về Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì và những nội dung cốt lõi của Chủ nghĩa Mác Lênin là gì để bạn có thể tham khảo. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích khác nữa nhé!

Hãy Đánh Giá post
Trà My
Trà My

Xin chào, mình là My. Một câu châm ngôn mà mình luôn hướng đến: "When you like your work every day is a holiday." Hãy cùng mình cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích mỗi ngày nhé!

Bài viết: 429