Mẫu bảng kiểm điểm cho đảng viên cuối năm 2022 đầy đủ nhất

Trên thực tế hiện nay, vấn đề sai phạm vẫn xảy ra trên thực tế không chỉ đối với Đảng viên mà còn đối với từng cá nhân đều phải thực hiện viết Bản tự kiểm điểm cá nhân. Trong bài viết này, Bangxephang.com sẽ tổng hợp cho bạn Mẫu bảng kiểm điểm cho đảng viên cuối năm 2022 đầy đủ nhấthãy cùng xem qua nhé.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023 đầy đủ chi tiết nhất

Mẫu bảng kiểm điểm cho Đảng viên cuối năm 2022 mới nhất

Sắp bước sang 2023 nên cuối năm 2022, Đảng viên cần phải làm bản tự kiểm điểm để nhìn nhận lại toàn bộ điểm tốt, khuyết điểm của mình của năm 2022 và tự nhận mức khen thưởng, kỷ luật tương ứng.

dưới đây là mẫu bản kiểm điểm cuối năm dành cho Đảng viên Áp dụng cho những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2023:

ĐẢNG BỘ … ĐẢNG CỘNG SẢN đất nước ta

Chi bộ: ……….. ………., Ngày…..tháng….năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm………….

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…………………………………………………

chức phận Đảng:…………………………………………………………………………………………..

chức phận chính quyền:…………………………………………………………………………………

chức vụ đoàn thể:………………………………………………………………………………………

cơ quan công tác:…………………………………………………………………………………………

Chi bộ……………………………………………………………………………………………………….

I. ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; tính chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị………………………………..…………………………..

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

– Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

– Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

– Việc tranh đấu phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)………………………………………..…………..

tự ước lượng về cấp độ thực hiện:

□ tuyệt vời □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, vai trò được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………………….

– Trách nhiệm cá nhân ảnh hưởng đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quanđơn vị do mình phụ trách………………………….

tự ước lượng về cấp độ thực hiện:

□ tuyệt vời □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. lý do của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những chông gaivấn đề (nếu có); trách nhiệm của cá nhân………………………………………………………

tự đánh giá về mức độ thực hiện:

□ xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhânnắm rõ ràng trách nhiệm của cá nhân đối với từng vướng mắc được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. làm rõ trách nhiệm của cá nhân so với những hạn chế, khuyết điểm của toàn thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ coi như hoàn tất xuất sắc vai trò

□ hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ coi như hoàn tất vai trò

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ coi như hoàn tất xuất sắc vai trò

□ coi như hoàn tất tốt vai trò

□ coi như hoàn tất nhiệm vụ

□ Không hoàn thành vai trò

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– đánh giánhận xét của người quản lýsử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………………

THỦ TRƯỞNG cơ quanđơn vị

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– đánh giáđánh giá của chi ủy:……………………………………………………………………

– Chi bộ đề nghị xếp loại mức chất lượng:……………………………………………………..

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>> Tổng đài tư vấn các quy định ảnh hưởng đến Đảng viên 1900.6192

mau ban kiem diem dang vien

Mẫu bảng kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 đầy đủ

download
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG BỘ xã A ĐẢNG CỘNG SẢN nước ta

Chi bộ: 5 ………., ngày…..tháng….năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ….

Họ và tên: Nguyễn Văn A Ngày sinh: 19xx

chức vụ Đảng: Đảng viên

chức phận chính quyền: Công chức

chức phận đoàn thể: ……………………………………………………………………

đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tinrh C

Chi bộ: 5

I. ưu điểm, kết quả có được

1. Về tư tưởng chính trị; tính chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành tuyệt so với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Giữ gìn đạo đức, lối sống; Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, lĩnh hội sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên lạc với chi ủy, đảng ủy cơ sở địa điểm cư trú…

– Về tác phong, lề lối làm việc: năng độngsáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp táctạo điều kiện đồng chí, đồng nghiệp.

– Việc tranh đấu phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện): Tự liên lạc với các biểu hiện như: Không chuẩn bị và sẵn sàng nhận vai trò ở nơi xa, địa điểm có khó khăn; Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức…

tự định lượng về mức độ thực hiện:

□ xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; làm theo đúng quyền hạn, chức trách của mình…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: hoàn thành mọi chỉ tiêu, vai trò được cấp trên giao của nămđạt được những kết quả khả quan…

– Trách nhiệm cá nhân ảnh hưởng đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quancơ quan do mình phụ trách: đôi khi vẫn còn chưa tập trung vào hoạt động dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ…

tự đánh giá về mức độ thực hiện:

□ xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa dành nhiều thời gian phù hợp để nghiên cứu, tham khảo sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

2. lý do của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số hoạt động còn chưa sắp xếp được thời gian đúng cách để thực thi khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tham khảo về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những chông gaivấn đề (nếu có); trách nhiệm của cá nhân: Đang dần dần xây dựng thời gian biểu đúng cách hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật…

tự định lượng về mức độ thực hiện:

□ tuyệt vời x Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhânxác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm:…………………..

V. làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của toàn thể (nếu có)

VI. Phương hướng, cách thức làm khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ coi như hoàn tất xuất sắc vai trò

hoàn thành tốt vai trò

□ hoàn thành nhiệm vụ

□ Không coi như hoàn tất nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ hoàn thành tuyệt vời vai trò

coi như hoàn tất tốt vai trò

□ coi như hoàn tất nhiệm vụ

□ Không hoàn thành vai trò

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– đánh giánhận xét của người điều khiểndùng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………..

THỦ TRƯỞNG đơn vịcơ quan

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên

– đánh giánhận xét của chi ủy: ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

coi thêm: chỉ dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

Một số mẫu bản kiểm điểm Đảng viên khác

Bên cạnh mẫu kiểm điểm Đảng viên dùng cho cuối năm 2022, LuatVietnam còn sẻ chia đến quý bạn đọc những mẫu kiểm điểm khác sẽ sử dụng trong năm 2023 dành cho Đảng viên. rõ ràng như sau:

Mẫu tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN đất nước ta

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

của Đảng viên dự bị

Kính gửi:

Chi bộ: ……………………………………………………

Đảng ủy: …………………………….……………………

Tôi là: ………., sinh ngày …… tháng …… năm …….

Quê quán: …………………………….…………………

địa điểm ở hiện nay: ……………………….…………………

Được kết nạp vào Đảng ngày…tháng … năm… tại chi bộ:……

Hiện công tác và sinh hoạt tại chi bộ…..………………

Căn cứ chuẩn mực Đảng viên và công đoạn tu dưỡng, thực hành phấn đấu thực hiện vai trò Đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm: …………………………………………………………

Khuyết điểm: …………………………………………………..

biện pháp khắc phục khuyết điểm: ……………….

Tôi tự nhận ra có đủ điều kiện biến thành Đảng viên chính thức. đề xuất chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định xác nhận tôi là Đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên tốt của Đảng.

Địa danh, ngày …… tháng…… năm 20……

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Mẫu tự định lượng cuối năm của viên chức

download
Sửa/In mẫu biểu

TÊN cơ quan, TỔ CHỨC, cơ quan CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA nước ta

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU nhận xét, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên: …………………………………………

Chức danh nghề nghiệp: …………………….

cơ quan công tác: ………………………………..

I. KẾT QUẢ tự ước lượng

1. Chính trị tư tưởng: ……………………………

2. Đạo đức, lối sống:……………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:…………….

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:…………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung hoạt động thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc): ………

6. thái độ phục vụ nhân dân, công ty (đối với những địa điểm tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý công việc của người dân và doanh nghiệp): ………

PHẦN dành riêng cho VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:……

8. năng lực lãnh đạo, quản lý:…………………………………

9. năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………….…

II. TỰ đánh giá, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:…………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng:…………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; coi như hoàn tất tốt nhiệm vụ; coi như hoàn tất nhiệm vụ; không coi như hoàn tất nhiệm vụ).

……, ngày ….tháng….năm …..

NGƯỜI TỰ nhận xét

III. Ý KIẾN nhận xétnhận xét so với CẤP PHÓ CỦA người đứng đầu đơn vị SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP …………………………..

….., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI đánh giánhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ nhận xét, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. đánh giá ưu, khuyết điểm:…………………………………

2. Kết quả nhận xét, xếp loại chất lượng:……………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; coi như hoàn tất tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không coi như hoàn tất nhiệm vụ).

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN nhận xét

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

3.3 Mẫu tự định lượng chất lượng cuối năm của công chức

download
Sửa/In biểu mẫu

TÊN đơn vị, TỔ CHỨC, đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA nước ta

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU nhận xét, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm………..

Họ và tên: ……………………………………………….

chức vụ, chức danh: ………………………………..

cơ quan công tác: ………………………………………

I. KẾT QUẢ tự ước lượng

1. Chính trị tư tưởng: ………………………………..

2. Đạo đức, lối sống:………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:…………………………..

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung hoạt động thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):………….

6. cách thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những địa điểm tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):……

PHẦN dành riêng cho CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của đơn vị, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, đảm nhận (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ coi như hoàn tất, chất lượng, tiến độ công việc): ……………………..

8. khả năng lãnh đạo, quản lý:………………………

9. khả năng tập hợp, đoàn kết:……………………..

II. TỰ nhận xét, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự đánh giá ưu, khuyết điểm:…………………..

2. Tự xếp loại chất lượng:……………………………

(Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ; coi như hoàn tất tốt nhiệm vụ; coi như hoàn tất nhiệm; không coi như hoàn tất nhiệm vụ).

……, ngày…. Tháng…. Năm…..

NGƯỜI TỰ nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN nhận xétnhận xét

(Phần dành cho có chức vụ cao đơn vị cấu thành (nếu có))…………………..

……., ngày ….tháng….năm……
NGƯỜI đánh giáđánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ nhận xét, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:………………………

2. Kết quả nhận xét, xếp loại chất lượng:……..

(Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ; coi như hoàn tất tốt nhiệm vụ; coi như hoàn tất nhiệm vụ; không coi như hoàn tất nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ:…………

3.4 Mẫu tự ước lượng chất lượng cán bộ cuối năm

tải xuống
Sửa/In mẫu biểu

TÊN cơ quan, TỔ CHỨC, cơ quan CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA nước ta

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU nhận xét, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ
Năm………….

Họ và tên: …………………………………………………..

chức vụ, chức danh: …………………………………..

cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: ………………..

I. KẾT QUẢ tự ước lượng

1. Chính trị tư tưởng:……………………………………..

2. Đạo đức, lối sống:……………………………………..

3. Tác phong, lề lối làm việc:……………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:…………………………………

5. Kết quả thực hiện chức trách, vai trò được giao:

– Kết quả công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, đảm nhận (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ coi như hoàn tất, chất lượng, tiến độ công việc): …

– năng lực lãnh đạo, quản lý: …………………………….

– khả năng tập hợp, đoàn kết: …………………………….

II. TỰ nhận xét, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự đánh giá ưu, nhược điểm: …………………………

2. Tự xếp loại chất lượng:…………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; coi như hoàn tất nhiệm vụ; không coi như hoàn tất nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm ….

NGƯỜI TỰ nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ đánh giá, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. nhận xét ưu, khuyết điểm: ……………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; coi như hoàn tất nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ: …………………

…., ngày ….tháng….năm…..

ĐẠI ĐIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN nhận xét

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Khi Đảng viên không sinh hoạt tại cơ quan đang theo dõi mình và chuyển đến địa điểm khác, thực hiện các thủ tục để được sinh hoạt Đảng tại đấy thì cần phải làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng và làm bản kiểm điểm.

dựa vào bản tự kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng và các giấy tờ, tài liệu khác, tổ chức Đảng tại nơi chuyển sinh hoạt Đảng đến sẽ căn cứ và nói ra những quy định quản lý phù hợp với Đảng viên đó.

Cũng giống các bản kiểm điểm khác, trong bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng sẽ phải gồm có các nội dung về tư tưởng, ý chí, phẩm chấtchuyên môn, đã từng bị kỷ luật hay chưa, những thành tựu đã đạt được, những điều không thực hiện được

cụ thểđộc giả có thể tham khảo mẫu dưới đây:

download
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN đất nước ta

………, ngày …. Tháng …. Năm …….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Chi uỷ chi bộ………………………………………………………….

– Đảng uỷ…………………………………………………………………

Tên tôi là: …………. Sinh ngày ……. Tháng ……. Năm …….

địa điểm ở hiện nay: ………………………………………………………….

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ……. Tháng ……. Năm……….

Tại chi bộ: ……………………………………………………

Chính thức ngày: …………………………… Tại chi bộ: ……………………..

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………….

Căn cứ tiêu chuẩnnhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: …………………………………………….

1. Về tư tưởng chính trị: ………………………………………………………….

2. Về đạo đức, lối sống: …………………………………………………

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: …………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật: ……………………………………………………

5. Về khuyết điểm: ………………………………………………………

Trên đây chính là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…, Đảng bộ… Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ…, đảng bộ….

Kính mong chi ủy chi bộ …, Đảng ủy …. giúp cho tôi được chuyển sinh hoạt Đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt vai trò Đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản đất nước ta.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

nhận xét CỦA CHI UỶ CHI BỘ ……………………………………………………

Ngày……tháng……năm…

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….

Chữ ký đồng chí: …………………………………………

……………., ngày…… tháng…… năm…

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

Không giống các mẫu kiểm điểm trên, bản kiểm điểm dành cho Đảng viên sinh con thứ 3 sử dụng cho người có hành vi vi phạm chính sách dân số và có khả năng phải chịu hình thức kỷ luật. Bản kiểm điểm này là Đảng viên tự viết để tự nhận thức về hành vi vi phạm của mình hoặc giải trình cho trường hợp sinh con thứ 3 của mình thuộc hoàn cảnh không vi phạm chính sách dân số.

vì lẽ đó, về thực chất, bản kiểm điểm sinh con thứ 3 sẽ không giống mẫu Áp dụng với các bản kiểm điểm nêu trên mà có thể sử dụng mẫu dưới đây:

tải xuống
Sửa/In mẫu biểu

ĐẢNG CỘNG SẢN đất nước ta

………, ngày …. Tháng …. Năm …….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Chi uỷ chi bộ………………………………………………………….

– Đảng uỷ…………………………………………………………………

Tên tôi là: …………. Sinh ngày ……. Tháng ……. Năm …….

nơi ở hiện nay: ………………………………………………………….

Vào Đảng Cộng sản đất nước ta ngày ngày ……. Tháng ……. Năm……….

Tại chi bộ: ……………………………………………………

Chính thức ngày: …………………………… Tại chi bộ: ……………………..

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………….

Căn cứ chuẩn mựcvai trò của người Đảng viên, tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình do sinh con thứ 3. nguyên nhân của hành vi vi phạm nêu trên như sau: ………………

Trên đây chính là bản tự kiểm điểm của tôi về việc sinh con thứ ba trong lúc sinh hoạt đảng tại Chi bộ…, Đảng bộ… Theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định và luôn phấn đấu thực hiện tốt vai trò Đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản nước ta.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Một vài vấn đề ảnh hưởng đến kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Ai phải làm bản kiểm điểm Đảng viên?

Theo chỉ dẫn 01 nêu trên, Đảng viên trong toàn Đảng là đối tượng phải viết bản kiểm điểm mỗi dịp cuối năm để thực thi nhận xét, xếp loại Đảng viên ngoại trừ Đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác và Đảng viên đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

ngoài ra, trong một số trường hợpcác đối tượng sau đây phải làm bản kiểm điển:

– Đảng viên vi phạm kỷ luật phải làm kiểm điểm để nhìn nhận lại nhưng sai sót của bản thân và tự nhận hình thức kỷ luật tương ứng.

– Đảng viên dự bị chuyển sang chính thức phải làm kiểm điểm để nhìn nhận lại những ưu thế tốtnhược điểm trong thời gian dự bị và cam kết khi chuyển thành Đảng viên chính thức..

Kiểm điểm, đánh giá Đảng viên nhằm mục đích gì?

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc nước tamục tiêu suốt đời của họ là phấn đấu xây dựng đất nước ta độc lập, dân chủ, xã hội bình đẳng, văn minh, biến mất người bóc lột người… (căn cứ Điều 1 Điều lệ Đảng).

vì vậy, hằng năm Đảng viên luôn phải thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng để từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Qua đó, khắc phục khuyết điểm, phát huy điểm tốt.

cùng lúc đótrong quá trình kiểm điểm ban thân, Đảng viên dần từng bước khắc phục hiện trạng nể nang, né tránh, xóa bỏ biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức… nhằm tự cải thiện bản thân, góp phần nâng cao năng lực của Đảng viên.

ban kiem diem dang vien

Kiểm điểm Đảng viên theo các thông tin gì?

đối với mỗi Đảng viên, việc kiểm điểm được thực hiện với các nội dung sau:

– Về tư tưởng chính trị, tính chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc;

– Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với các chức phận công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bằng các sản phẩm cụ thể;

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, thực hành, phấn đấu hằng năm;

– Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước…

Riêng Đảng viên là công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi kiểm điểm còn phải làm cho rõ chất lượng, đạt kết quả tốt công việc được giao, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…

bạn đọc có khả năng theo dõi chi tiết những nội dung kiểm điểm Đảng viên ở bài viết: nội dung kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn 21

Đảng viên được miễn công tác có phải kiểm điểm không?

Đảng viên được miễn công tác có phải kiểm điểm không?

Theo quy định tại hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/10/2019, với cá nhân, thì các đối tượng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình gồm Đảng viên trong toàn Đảng trừ:

– Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;

– Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Theo đó, Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Với Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt thì còn phải kiểm điểm:

– Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

– Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý đơn vịcơ quan mình là thành viên.

Đặc biệt: Đảng viên giữ từ ba chức phận lãnh đạo, quản lý trở lên, ngoài kiểm điểm ở các địa điểm nêu trên có thể kiểm điểm ở địa điểm khác nếu cần do cấp có thẩm quyền quyết định.

Đảng viên được xếp loại theo những tiêu chí nào?

Khung tiêu chí đánh giá, xếp loại Đảng viên được nêu rõ ràng tại chỉ dẫn 21 gồm:

– Tiêu chí về tạo ra Đảng, thiết lập hệ thống chính trị: Công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và tạo ra Đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội; giám sát, kiểm duyệt, kỷ luật Đảng…

– Tiêu chí về kết quả thực hiện vai trò được giao trong năm: Tiêu chí này phải được nêu rõ cụ thể theo từng chỉ tiêu, nhiệm vụ nhất định của Đảng viên;

– Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra: Ngoài những tiêu chí trên, một khi được chỉ ra hạn chế, yếu kém thì Đảng viên còn phải đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong việc khắc phục hạn chế, yếu kém của mình…

Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên thế nào?

Việc nhận xét, xếp loại chất lượng Đảng viên được làm thông qua 04 mức chất lượng sau đây: hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ; coi như hoàn tất tốt nhiệm vụ; coi như hoàn tất nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

đặc biệt, việc quyết định mức xếp loại nào do Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở thực hiện, coi xét và quyết định. cùng lúc đó, mỗi Đảng viên cũng phải tự ước lượng, xếp loại chất lượng.

Để được đánh giá, xếp loại, Đảng viên sẽ được thực hiện thông qua 02 bước:

Bước 1: tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí nhận xéttiêu chuẩn mức chất lượng, Đảng viên tự phân tích và coi xét, tự nhận mức chất lượng ổn.

Sau đấy Đảng viên báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định việc xếp loại

– Chi ủy tổng hợp mức tự xếp loại Đảng viên, ý kiến nhận xét, sau đấy đề nghị mức xếp loại cho từng Đảng viên.

– Chi bộ tiến hành tranh luận các mức do chi ủy đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

– Chi ủy tổ chức cho các Đảng viên bỏ phiếu đề nghị mức xếp loại với từng Đảng viên. Sau đấy, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng để báo cáo Đảng ủy cơ sở.

– Đảng ủy cơ sở coi xét, quyết định xếp loại chất lượng Đảng viên.

Tổng kết

Hi vọng qua bài viết tổng hợp Mẫu bảng kiểm điểm cho đảng viên cuối năm 2022 chi tiết mà phân mục Văn mẫu của Bangxephang.com đã tổng hợp cho bạn, các bạn sẽ tìm được cho mình mẫu ưng ý nhé.

Hãy Đánh Giá post

tk88

tk88

thienhabet

thienhabet

hi88

8day

97win

n88

red88

king88

j88

i9bet

good88

nohu78

99ok

bet168

helo88

33win

009bet